کتاب داده کاوی و کشف دانش غضنفری

فرمت :PDF

قیمت:7 هزار تومان