دانلود کتاب شیمی آلی سولومونز فارسی + حل تمرین

نسخه :PDF

به صورت کامل شامل حل تمرینات 

قیمت:8 هزار تومان