کتاب مبانی سازمان و مدیریت علی رضائیان

به شکل کامل و جامع

فرمت :PDF

با کیفیت مناسب

قیمت:7 هزار تومان