دانلود کتاب جبر خطی هافمن به زبان فارسی

 ترجمه جمشید فرشیدی

نسخه پی دی اف

شامل بیش از 550 صفحه به صورت کامل

قیمت:6 هزار تومان